• Home
 • HANDVEST TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN HET BEHEER VAN COOKIES

HANDVEST TER BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN HET BEHEER VAN COOKIES

Dit handvest ter bescherming van persoonsgegevens en het beheer van cookies geeft toelichting bij het beleid van de onderneming CSP (CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) met betrekking tot de bescherming van het privéleven, het verzamelen van persoonsgegevens en cookies. 

Het is van toepassing op de gegevens die verzameld worden op de website www.csp-epl.com. 

Om gemakkelijker toegang te hebben tot dit handvest, stellen wij dit ter beschikking op de homepagina van onze website en op elke andere plaats waar we u om persoonlijke informatie vragen.

Dit handvest heeft als doel u te informeren:

 • over de middelen die wij gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen met strikte naleving van uw rechten, 
 • over de gegevens die we waarschijnlijk zullen verzamelen op onze Website, 
 • over het mogelijke gebruik van de verzamelde gegevens en de rechten die u heeft met betrekking tot deze gegevens.

De onderneming CSP (CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) verduidelijkt met dit charter en/of telkens men u vraagt naar persoonsgegevens, de doeleinden van de verwerking en de middelen die tijdens het proces worden gebruikt (verzameling, registratie, aanpassing...)

De onderneming CSP (CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES) verbindt zich ertoe om:

 • de beginselen inzake de bescherming van persoonsgegevens na te leven,
 • personen te informeren over hun recht op toegang, verbetering en verzet,
 • wettelijke en/of reglementaire formaliteiten te vervullen.

 

Wij informeren u dat het verzamelen en het beheer van uw persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 inzake informatica, bestanden en vrijheden, gewijzigd en in de versie die van kracht is, alsook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 27 april 2016 is goedgekeurd door het Europees parlement, en met de relevante wet- en regelgeving.

I. BESCHERMING VAN GEGEVENS

  1. Definitie en aard van de persoonsgegevens

Tijdens uw gebruik van onze Website kunnen wij via deze website persoonsgegevens van u verzamelen die op de volgende manieren aan ons zijn meegedeeld:

 • U vult het formulier “contact” in,
 • U contacteert een referentie,
 • U presenteert uw kandidatuur of u stelt zich spontaan kandidaat,

 

Onder “persoonsgegevens” begrijpen we alle gegevens waarmee wij u rechtstreeks of onrechtstreeks (door combinatie van informatie) kunnen identificeren zoals namen, voornamen, pseudoniem, geboortedatum, foto, postadressen en e-mailadressen, telefoonnummers, beroep, opleiding, diploma’s, loopbaan en professionele ervaring, gegevens gerelateerd aan uw transacties op de website.

  2. Recht op toegang, verbetering, verwijdering, portabiliteit en verzet tegen de verwerking

In overeenstemming met de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 “informatica en vrijheden” alsook in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die op 27 april 2016 is goedgekeurd door het Europees parlement, beschikt u over een recht van toegang, verbetering, verwijdering, portabiliteit en verzet tegen de verwerking van persoonlijke informatie die betrekking heeft op u. U beschikt ook over de mogelijkheid om zich te verzetten tegen de verwerking om prospectiedoeleinden, in het bijzonder commerciële doeleinden.

U kunt uw recht op toegang tot de gegevens die op u betrekking hebben, uitoefenen en deze gegevens laten verbeteren door contact op te nemen met: 

Gelieve ons hiervoor een brief of e-mail te sturen met de handtekening van de verzoeker en vergezeld van een identiteitsbewijs (nationale identiteitskaart of paspoort) met de handtekening van de persoon die zijn recht uitoefent.

CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES
76 avenue du Midi – CS 30077
63808 COURNON D’AUVERGNE CEDEX
 

  3.Beheer van persoonsgegevens door de onderneming CSP (CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)

       3.1 Mogelijkheden om gegevens te verzamelen

Tijdens uw navigatie op de Website www.csp-epl.com, en om u de diensten te kunnen leveren die hierop worden aangeboden, kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen. Vóór elke verzameling van persoonsgegevens, vragen wij hiervoor toestemming met een in te vullen formulier en een vakje dat u moet aanvinken waaruit blijkt dat u kennis heeft genomen van dit Charter ter bescherming van gegevens.

       3.2 Doeleinden van het verzamelen van gegevens

Uw persoonsgegevens worden verzameld; 

 • om te voldoen aan:
  • uw verzoeken om diverse inlichtingen 
  • uw verzoeken om een interview,
 • Om nieuwsbrieven te ontvangen 
 • Voor de opvolging van de klantenrelatie met name in verband met het beheer van uw klachten en verzoeken; 
 • Het beheer van uw verzoeken om toegang tot, verbetering van, verzet tegen uw gegevens; 
 • Om uw onlinekandidatuur en verzoek te bestuderen en om indien nodig contact met u te kunnen opnemen of u een antwoord te bezorgen.

We streven ernaar om de verzameling van uw gegevens te beperken tot wat strikt noodzakelijk is voor de beoogde verwerking om uw verzoeken te kunnen verwerken en om u de diensten die worden aangeboden op onze website kunnen leveren.

       3.3 Bewaring van de gegevens

De persoonsgegevens die ons worden verstrekt, worden verzameld gedurende een periode die de noodzakelijke periode voor de doeleinden waarvoor deze zijn verzameld niet overschrijdt en maximaal voor een periode van: 6 maanden te tellen vanaf de datum dat het formulier is ingediend

Na afloop, zodra de verzamelde gegevens niet meer noodzakelijk zijn voor het doeleinde waarvoor ze werden verzameld: worden ze automatisch vernietigd. 

U kunt zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van persoonlijke informatie die betrekking heeft op u omdat u een recht heeft op toegang, verbetering, verwijdering en verzet zoals hierboven al werd besproken.

 

       3.4 Bestemming van de gegevens

De persoonsgegevens die betrekking hebben op u, zijn bestemd voor de onderneming CSP  (CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES).

Om de volgende diensten te kunnen verlenen, zullen we uw gegevens delen, uitsluitend intern binnen CSP, door toegang te verlenen aan personeel dat hiervoor geautoriseerd en naar behoren gemachtigd is, te weten:

 • de dienst communicatie,
 • de dienst human ressources
 • de dienst klantenrelaties
 • de dienst medische informatie
 • de commerciële directie

 

  4. Beveiliging en vertrouwelijkheid van de verzamelde persoonsgegevens

De beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt is voor ons een prioriteit.

We streven ernaar om alle nuttige technische en organisatorische maatregelen te treffen met het oog op de aard van de persoonsgegevens die u ons verstrekt en de risico’s die ze lopen tijdens hun verwerking. 

We doen dit om de veiligheid van uw persoonsgegevens te bewaren en in het bijzonder om te voorkomen dat ze worden vervormd, vernietigd of beschadigd of dat niet-geautoriseerde derden er toegang toe krijgen.   

 

II. BEHEER VAN COOKIES

De term “cookies” heeft betrekking op alle trackers die worden geplaatst, in het bijzonder tijdens een bezoek aan een website, tijdens het lezen van e-mails, het gebruik van software of een mobiele applicatie. Het betreft een tekstbestand dat op uw harde schijf of in het geheugen van uw browser wordt geregistreerd door de website die u bezoekt. Een cookie op uw computer laat toe dat er verschillende technische gegevens worden opgeslagen. Hiermee wordt een algemene controle van het bezoek aan onze websites mogelijk (aantal bezoeken, frequentie van het bekijken van een reclamebanner, verbinding met andere websites ...) of de aanpassing van de bezochte pagina’s met het oog op uw toekomstige interactie met deze website.

Wanneer u navigeert op onze Website, kan informatie in verband met uw navigatie worden geregistreerd in de “Cookies” bestanden die geïnstalleerd zijn op uw computer of tablet of smartphone.

Cookies zijn belangrijk voor de goede werking van een website. Cookies worden gebruikt om informatie over de verbinding te bewaren en om te zorgen voor een beveiligde verbinding, om statistieken te verzamelen met het oog op het optimaliseren van de website en om de inhoud aan te passen aan uw interessegebieden.

Wanneer u onze Website voor het eerst bezoekt en er bijgevolg cookies geïnstalleerd kunnen worden op uw terminal, informeren wij u van het feit dat er cookies worden gebruikt door de Website via een venster op de bezochte pagina. Op basis van deze informatie heeft u toegang tot dit Charter en kunt u de cookies accepteren of weigeren. 

We vestigen wel uw aandacht op het feit dat u instemt met het gebruik van cookies op onze Website als u na de weergave van dit venster verder blijft navigeren op onze Website. U kunt desondanks op elk moment de instellingen met betrekking tot de cookies aanpassen zoals verder zal worden uitgelegd.

 

  1. Soorten cookies

Er bestaan vele soorten cookies die u, zodra u ze heeft geaccepteerd, toegang geven tot een bepaald aantal functies.

 • Cookies uitgegeven door de onderneming CSP (CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES)  op haar website:

Dit betreft cookies die de onderneming CSP (CENTRE SPECIALITES PHARMACEUTIQUES), plaatst op uw computer, tablet of smartphone speciaal om te navigeren op onze Website.

Tijdens uw navigatie op onze Website, communiceert onze computer met een server die hem alle vereiste middelen verstrekt door elke transactie automatisch te registreren in een specifiek bestand waarin uw computer wordt geïdentificeerd aan de hand van zijn IP-adres. Uw browser verstrekt ons op die manier automatisch bepaalde standaardgegevens waaronder, behalve uw IP-adres, ook het soort browser dat u gebruikt, zijn functies, uw besturingssysteem, identificatie van websites van derden (Facebook, Twitter...) van waaruit u misschien bent ingelogd alsook de data en uren van bezoek aan onze websites. 

Met deze gegevens en in het bijzonder uw IP-adres kunnen wij u niet bij naam identificeren. 

De cookies die wij uitgeven stellen ons in staat om:

 • de algemene activiteit op onze Website te volgen, fouten te herstellen en ervoor te zorgen dat onze Website over de aangepaste materiële middelen beschikt;
 • statistieken op te stellen en het aantal bezoeken en het gebruik van de diverse elementen waaruit onze Website bestaat na te gaan;
 • de presentatie van onze Website aan te passen aan de weergavevoorkeur van uw terminal (gebruikte taal, besturingssysteem...)
 • om uw raadpleging aan onze Website te vergemakkelijken door te vermijden dat u bij elk bezoek dezelfde informatie moet verstrekken of door de inhoud ervan aan te passen aan de voorkeuren of de interessegebieden die u mogelijk heeft aangeven;
 • om het navigeren ergonomisch te verbeteren en om de globale interessegebieden van de surfers te identificeren.

 

U bent vrij om deze cookies te accepteren of te weigeren. Het volstaat om bepaalde instellingen van uw browser aan te passen zodat cookies worden geweigerd of dat u wordt verwittigd wanneer er een cookie wordt geregistreerd op uw computer. U kunt ook de cookies die op uw computer zijn opgeslagen wissen zodat de informatie die ze bevatten definitief wordt verwijderd.

 • Cookies die op onze Website worden uitgegeven door derden:

Het uitgeven en het gebruik van cookies door derden is onderworpen aan het beleid inzake gegevensbescherming van deze derden. Wij informeren u over het doel van de cookies waarvan wij op de hoogte zijn en de middelen waarover u beschikt om uw keuze te maken met betrekking tot deze cookies.

 • Cookies om de bezoekers te meten:

We gebruiken Google Analytics om informatie te verzamelen over het gebruik dat u maakt van onze Website, om:

 • ons de efficiëntie van de inhoud van onze website te helpen meten en te bestuderen,
 • de analytische gegevens op onze websites en het gebruik van onze websites door de Gebruikers te volgen, 
 • de diensten van onze website te verbeteren. 

Google Analytics verzamelt informatie over de pagina’s die u bezoekt en de tijd die u daar doorbrengt. We verzamelen geen persoonlijke informatie.

We staan het delen of het gebruik van deze gegevens niet toe.

U kunt de instellingen zodanig instellen dat u geen informatie doorgeeft aan Google Analytics.

  2. Levensduur van cookies

In overeenstemming met de geldende wetgeving, hebben de cookies die wij verzamelen op onze Website een maximale levensduur van 6 maanden.

  3. Voorkeuren beheren voor de cookies

U beschikt over verschillende middelen om cookies te beheren. Uw browser kan zodanig zijn ingesteld dat u verwittigd wordt wanneer er cookies op uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst en u wordt gevraagd om deze te accepteren of niet. 

U heeft de kans om de cookies geval per geval te accepteren of te weigeren, of u kunt ze systematisch weigeren. We vestigen er in elk geval uw aandacht op dat elke instelling die u kunt doen, uw navigatie op het Internet zal beïnvloeden en dat het om bepaalde diensten te kunnen bezoeken het noodzakelijk kan zijn dat u cookies accepteert. De instellingen van cookies kunnen uw toegang tot bepaalde functies van de Website dus blokkeren. U kunt op elk moment uw wensen met betrekking tot cookies aanpassen door de volgende procedure te volgen.

De configuratie van elke browser is anders. Deze is beschreven in het hulpmenu van uw browser zodat u weet op welke manier u uw wensen met betrekking tot cookies kunt aanpassen.

U kunt cookies deactiveren door de volgende instructies op te volgen: via een dialoogvenster kan de gebruiker het plaatsen van cookies toestaan of weigeren.

 

III. UPDATEN VAN HET CHARTER

We behouden ons het recht voor om dit Charter op elk moment, gedeeltelijk of in zijn geheel aan te passen, rekening houdend met de aanpassingen en evoluties van ons intern gebruik en onze procedures. Hiermee zorgen we dat we te allen tijde voldoen aan eventuele aanpassingen aan de wettelijke bepalingen en de Franse en Europese wetgevingen. We nodigen u uit om dit Charter regelmatig te bezoeken, voorafgaand aan elke verzameling van uw gegevens, om het gebruik van uw persoonsgegevens beter te kennen en te begrijpen. We kunnen u met regelmatige tussenpozen vragen om uw kennis van dit Charter te valideren.

Datum bijwerking en laatste update van dit Charter: Maart 2021